Mad Designer at work

Website is in onderhoud

OP ZOEK NAAR EEN ORTHOPEDAGOOG?
Bekijk een compleet overzicht van alle geregistreerde orthopedagogen in Nederland en neem direct contact op met een orthopedagoog bij jou in de buurt.ALLES OVER ORTHOPEDAGOGIEK


Alle informatie over orthopedagogen. Wat doet een orthopedagoog, hoe word je orthopedagoog en wat is het verschil met een schoolpsycholoog. Lees hier meer over op de wat is een orthopedagoog pagina.ZOEK EEN ORTHOPEDAGOOG


Ben je op zoek naar een gecertificeerde orthopedagoog? Bekijk alle geregistreerde praktijken en zelfstandig orthopedagogen. Lees meer in de uitgebreide profielen en benader een orthopedagoog direct online.


 

VACATURES
PER REGIO


Op zoek naar een baan als orthopedagoog of orthopedagoog-generalist? Bekijk alle vacatures in jouw regio of branche en solliciteer direct op een van de beschikbare vacatures, wacht niet te lang.

WAT IS EEN ORTHOPEDAGOOG?


Een orthopedagoog behoort evenals een (kinder- en jeugdpsycholoog of schoolpsycholoog) tot de beroepsgroep van gedragswetenschappers maar benadert daarbij de probleemsituatie vooral als opvoedkundige. Orthopedagogiek is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de aanpak van het verstoorde opvoedingsproces bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen.

Orthopedagogiek betreft dus een specialisatie in de pedagogiek die zich richt op kinderen of jeugdigen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. De taak van de orthopedagoog is onderzoek te doen naar en een behandeling of begeleiding te bieden om de bestaande ontwikkelingsproblematiek op te heffen danwel te verminderen. Door het vastgelopen opvoedingsproces vlot te trekken gaan kind en opvoeders een nieuw perspectief zien.

Een orthopedagoog is een hoog opgeleide professional die advies, begeleiding en behandeling biedt aan kinderen en jongeren met problemen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding. Het kan gaan om heel uiteenlopende zaken zoals gedrags- en leerproblemen en om alle andere hindernissen die het een kind en jongere lastig maken om goed mee te doen in de samenleving en zich gelukkig te voelen. Alhoewel het in de eerste plaats om het kind gaat, richt de orthopedagoog zich nadrukkelijk ook op ouders en verzorgers, familie en vrienden, en alle anderen in de omgeving van het kind of de jongere. Hij (of zij) kijkt dus voor zijn (of haar) beoordeling van de problemen en voor het aandragen van oplossingen naar de hele opvoedingssituatie.
HET WERKVELD VAN EEN ORTHOPEDAGOOGEen orthopedagoog-generalist werkt niet alleen met kinderen, maar ook in de zorg voor volwassenen in een persoonlijke afhankelijkheidsrelatie. Denk daarbij aan volwassenen met een verstandelijke beperking (VG), al dan niet in combinatie met een fysieke beperking. Daarnaast werkt de orthopedagoog-generalist op allerlei terreinen: onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg, forensische zorg, bij onderzoeken en zelfstandige adviesbureaus.

De orthopedagoog-Generalist (OG) is een bijzondere specialist met een brede(re) blik op het gebied van kinderen en jongeren en is vooral vergelijkbaar met een kinder- en jeugdpsycholoog of schoolpsycholoog.

Orthopedagogen kunnen werken vanuit een zelfstandige praktijk of in dienst zijn bij een organisatie of instelling. Dat zullen vaak scholen voor speciaal onderwijs zijn of instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een traject zal na aanmelding altijd starten met een intakegesprek, gevolgd door

  • Onderzoek/diagnostiek

  • Behandeling/ begeleiding

HET LEERPROCES VAN EEN ORTHOPEDAGOOGPsycho-educatie is het leerproces dat (beroeps)opvoeders van deskundigen aangereikt krijgen in de vorm van uitgebreide voorlichting. Dit maakt de verschillende gebieden die meespelen in de problematische situatie inzichtelijker. Hierdoor is het vaak beter mogelijk het probleem en het kind te leren accepteren. Een onderdeel van de psycho-educatie vormt het aanleren van een andere benadering. Dit gaat vooraf aan de ‘echte’ behandeling. Vaak is deze psycho-educatie zo verhelderende dat de last van het probleem al minder wordt. De ‘echte’ behandeling van het kind verloopt uiteraard veel beter als deze is ingebed in een omgeving die beter begrijpt hoe en waarom gedrag ontspoort of uit de hand loopt en daar op een andere manier op in kan gaan.

Cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie is een methode voor planmatige gedragsverandering. Gedrag is ‘aan of af’ te leren door de ‘juiste’ gevolgen aan het gedrag te koppen. Het uitgangspunt bij cognitieve gedragstherapie is dat aan gedrag gedachten ten grondslag liggen. Door die te onderzoeken, te toetsen en te veranderen kan het gedrag positief beïnvloed worden.

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Voor het stellen van een diagnose wordt door gedragswetenschappers veelal gebruik gemaakt van de DSM. De DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is gebaseerd op de bevindingen en overeengekomen conclusies van Amerikaanse psychiaters van de American Psychiatric Association (APA) en werd in 1980 voor het eerst gepubliceerd. Om de 5 tot 10 jaar wordt deze gewijzigd. Inmiddels is de vijfde editie verschenen. Tegenwoordig gebruikt men het te vaak als diagnosesysteem. Dit geeft soms een vertekend beeld omdat het handboek uitsluitend gebaseerd is op ‘uiterlijke’ (waarneembare) kenmerken en het gevaar bestaat dat mensen in hokjes geduwd worden. Iedereen kan zich wel in één of meerdere kenmerken herkennen, pas wanneer iemand echt gebukt gaat onder meerdere symptomen die hem belemmeren normaal te functioneren, kun je pas spreken van een stoornis. Ook kan er nog onderscheid gemaakt worden tussen stoornissen, namelijk geëxternaliseerde problemen (naar buiten gericht, bijv. Agressie) en internaliserende (naar binnen gericht, bijv. emotionele problemen).

De diagnose persoonlijkheidsstoornis mag niet snel gesteld worden bij kinderen/jongeren, omdat zij nog in ontwikkeling zijn en de hersenen nog niet uitgerijpt zijn. De term ontwikkelingsstoornis kan gebruikt worden voor elke stoornis die zich in de ontwikkeling van een kind voordoet. Er zijn argumenten om een persoonlijkheidsstoornis op latere leeftijd als een ontwikkelingsstoornis op te vatten, als een stoornis die is opgetreden tijdens de adolescentie, de puberteit, de oedipale fase of tijdens een nog vroegere periode.
ONTWIKKELINGSSTOORNIS OF ONTWIKKELINGSPROBLEEM?het verschil tussen een stoornis en een probleem is heel belangrijk, maar niet zo eenvoudig als het lijkt.

We spreken over een ontwikkelingsstoornis als het gaat om een probleem wat IN het lichaam zit. Een ontwikkelingsstoornis is met de geboorte in de genen meegegeven. Het is niet te verhelpen, de persoon zal er zoals dat heet mee moeten leren leven. Gelukkig zijn er voor heel veel ontwikkelingsstoornissen heel goede therapieën en soms ook medicijnen.